Draumr

- Natuur aan de Muur

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1 – Algemene Bepalingen

(i) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Flowerart GmbH, Ständlerstraße 35, 81549 München, Duitsland – hierna leveranciers genoemd – en de klanten , die op de website www.stylegreen.de  zijn gesloten. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant uitgesloten.

ii) De consument in termen van de volgende voorschriften is iedere natuurlijke persoon die een transactie sluit voor een doel dat niet kan worden toegeschreven  aan noch commerciële, noch aan zelfstandige beroepsactiviteit. De ondernemer is elke natuurlijke of elke rechtspersoon of een personenvennootschap die bij het sluiten van een overeenkomst handelt ten behoeve van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

iii) De overeenkomst in de Duitse taal. De volledige tekst van de overeenkomst wordt niet opgeslagen door de leverancier.  Voor het indienen van de bestelling via het online – winkelwagensysteem kan het contract worden geprint met behulp van de printfunctie van de browser of elektronisch worden opgeslagen. Na ontvangst van de bestelling door de leverancier worden de ordergegevens, door de wet voorgeschreven informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail aan de klant verzonden.

Bij verzoeken om offertes die b.v.  per telefoon, e-mail, fax, schriftelijk of via een op de website geïntegreerd aanvraagformulier (contactformulier) worden gedaan aan de leverancier, ontvangt de klant in het kader van een bindend bod per e-mail alle contractgegevens. Deze kan de klant printen of elektronisch opslaan.

2 – Contract
Het onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen. De details, in het bijzonder de wezenlijke kenmerken van de goederen worden beschreven in de artikelomschrijvingen en in de aanvullende informatie op de website van de leverancier.

3 – De totstandkoming van de overeenkomst

(i) De productomschrijvingen van de leverancier op het internet zijn niet bindend en vormen geen bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten.
(ii) De klant kan een bindende bestelling doen via het online – winkelwagensysteem.
Te kopen producten worden tussentijds opgeslagen in de “winkelwagen”. De klant kan op elk gewenst moment de “winkelwagen” oproepen en daarin veranderingen doorvoeren via de juiste knop in de navigatiebalk. Na het oproepen van de “kassa” en het invoeren van alle persoonlijke gegevens, de betaal- en de verzendvoorwaarden, worden nogmaals alle bestelgegevens getoond op het overzicht op de bestelpagina.
Voordat de klant de bestelling definitief verzendt, heeft de klant hier de gelegenheid om alle informatie opnieuw te controleren, te veranderen of de aankoop te annuleren of af te breken (zelfs met behulp van de “back” van het internet browser).

Met het verzenden van de bestelling via de koopknop, doet de klant een bindende bestelling aan de leverancier.
De klant ontvangt vervolgens automatisch een e-mail met de bevestiging van ontvangst van zijn bestelling, die nog niet leidt tot het sluiten van de koopovereenkomst.

(iii) De aanvaarding van de bestelling (en dus de opdracht) vindt plaats, hetzij door schriftelijke bevestiging (bijvoorbeeld e-mail), waarin aan de klant de bestelling of levering van de goederen wordt bevestigd of door het sturen van de goederen. Indien de klant niet  binnen 5 dagen een bevestiging van de bestelling of kennisgeving van de levering van de goederen of de goederen zelf heeft ontvangen, dan is de klant niet langer gebonden aan de bestelling. Reeds voldane tegenprestaties (betalingen) zullen in dit geval onmiddellijk worden terugbetaald.

(iv) Indien ​​de klant goederen bestelt of afzonderlijke offertes opvraagt buiten het Online winkelwagensysteem, bijvoorbeeld, per telefoon, e-mail, fax, post of via een op de website geïntegreerd aanvraagformulier (contactformulier) bij de leverancier, dan zijn deze niet bindend voor de klant. De leverancier legt voor dit doel een schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) bindend voorstel voor aan de klant, welke de klant binnen 5 dagen kan aannemen.

(v) De voltooiing van de bestelling en de uitwisseling van alle benodigde gegevens in verband met de overeenkomst  zijn gedeeltelijk geautomatiseerd door e-mail. De klant moet om die reden ervoor zorgen dat het door de klant geleverde e-mailadres juist is en dat  de ontvangst van de e-mails technisch mogelijk is en vooral niet wordt geremd door SPAMfilters.

4 – Prijzen, Verzendkosten

(i) De in de respectieve aanbiedingen en verzendkosten genoemde  prijzen zijn eindprijzen. Zij omvatten verschillende prijsonderdelen, inclusief alle toepasselijke belastingen.
(ii) De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs.  De verzendkosten kunnen worden opgeroepen op de pagina “betaling en verzending” , deze worden afzonderlijk gerapporteerd tijdens het bestelproces en dienen afzonderlijk  te worden betaald door de klant tenzij verzendkosten vrije levering is toegezegd.
(iii) De klant ontvangt een factuur inclusief BTW.

5 Betalings- en verzendvoorwaarden
(i) De voorwaarden van betaling en verzending vindt men onder de gelijknamige knop in de navigatie.
(ii) Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betaalmethodes, is  betaling van de voltooide bestelling onmiddellijk opeisbaar.
(iii) Indien een door de klant  besteld product onverhoopt niet beschikbaar is, ondanks een snelle sluiting van een adequate dekkingsverrichting door een niet aan de leverancier toe te schrijven aan de redenen, dan zal de klant onmiddellijk geïnformeerd worden dat het product niet beschikbaar is  en zal de klant onmiddellijk terugbetaald worden in geval van een herroeping.
(iv) Voor de consument is wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige verslechtering van de verkochte goederen pas op het moment van overdracht van de goederen overgaat op de klant, ongeacht of de zending is verzekerd of onverzekerd. Indien de klant een ondernemer is dan geschiedt transport en levering voor zijn risico.

GERMAN

  • 6 Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechtes

 

Für den Fall der Ausübung des für Verbraucher geltenden gesetzlichen Widerrufsrechtes bei Fernabsatzverträgen wird vereinbart, dass der Kunde die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen hat, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. In allen anderen Fällen trägt der Anbieter die Kosten der Rücksendung.

7 Het retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(i) De klant kan alleen dan een beroep doen op het retentierecht indien het gaat om aanspraken die volgen uit dezelfde overeenkomst.
(ii) De goederen blijven eigendom van de leverancier tot volledige betaling van de koopprijs.
(iii) Indien de klant een ondernemer is , dan geldt bovendien het volgende:
a) De verkoper blijft eigenaar van de goederen tot de volledige afwikkeling van alle vorderingen uit de lopende zakelijke relatie. Voor  overdracht van de eigendom van de gereserveerde goederen is noch een onderpand noch een borgsom toegestaan.
b) De klant kan de goederen doorverkopen als onderdeel van een normale bedrijfsvoering. In dat geval, draagt hij  bij voorbaat alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag, die voortvloeien uit de doorverkoop waarop de opdracht  is gebaseerd, over aan de leverancier. De klant is ook bevoegd om de schuld te innen. Wanneer de klant niet naar behoren voldoet aan zijn betalingsverplichtingen dan behoudt de leverancier zich het recht voor om zelf de schuld te innen.
c) Bij het verbinden en vermengen van de gereserveerde goederen verkrijgt  de leverancier het mede-eigendom van de nieuwe zaak pro rata de factuurwaarde van de gereserveerde goederen tot de factuurwaarde van de  andere verwerkte goederen tot aan het moment van verwerking.
d) De leverancier verbindt zich om de hem toekomende zekerheid op verzoek van de klant vrij te geven indien de realiseerbare waarde van de zekerheid van de leverancier met meer dan 10% de te zekeren waarde van de vordering overstijgt. De keuze welke zekerheden worden vrijgegeven is aan de leverancier.

8 Garantie

(i) De wettelijke voorschriften zijn van kracht.
(ii) Indien de klant een consument is dan wordt deze gevraagd de goederen bij levering direct te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en schade ontstaan tijdens de verzending en gevraagd om eventuele klachten direct te melden bij zowel de leverancier als de verzender.  direct te controleren zo snel mogelijk klachten bij de verkoper en de verzender. Indien een klant dit nalaat, dan heeft dit geen invloed op de wettelijke garantie.
(iii) Indien de klant een ondernemer is,  dan geldt in afwijking vanaf paragraaf 1 het volgende:
a) Voor de vaststelling van de aard van de goederen geldt alleen als overeengekomen de eigen informatie van de leverancier en de productbeschrijvingen van de fabrikant  maar geen andere reclame, promoties en publieke verklaringen van de fabrikant van toepassing zijn.
b) De klant is verplicht om de goederen snel en met de nodige aandacht voor de kwaliteit en kwantiteit te inspecteren en duidelijke gebreken binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te rapporteren aan de leverancier  waarbij om de deadline te halen, de tijdige verzending volstaat. Dit geldt ook voor later ontdekte verborgen gebreken vanaf het moment van ontdekking. Het zich beroepen op het garantierecht is uitgesloten indien in strijd wordt gehandeld met de onderzoek-en meldplicht.
c) In het geval van defecten kan de leverancier naar eigen keuze herstellen door reparatie of door vervanging. Indien herstel twee keer mislukt, dan kan de klant naar eigen keuze korting verlangen of de overeenkomst verbreken. In geval van reparatie, is de leverancier niet gehouden de hogere kosten van de verzending van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering te dragen, op voorwaarde dat de zending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.
d) De garantieperiode is één jaar vanaf de datum van levering. De verkorte garantieperiode is niet van toepassing op aan de leverancier door schuld veroorzaakte, toe te rekenen schades aan leven, lichaam of de gezondheid en de schade of kwade trouw van de leverancier of de grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade, zoals bijvoorbeeld door bedrog van de leverancier evenals een beroep op §§ 478, 479 BGB .

9 aansprakelijkheid

(i) De aanbieder is telkens volledig aansprakelijkheid voor schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in alle gevallen van opzet of grove schuld, het te kwader trouw verzwijgen van een gebrek, na aanvaarding van de  garantie voor de kwaliteit van het gekochte, schade ingevolge de wet productaansprakelijkheid en in alle andere bij wet vastgelegd gevallen.
(ii) Voor zover het wezenlijke contractuele verplichtingen betreft, is de aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt tot lichte nalatigheid wanneer nalatigheid ziet op  typische, voorzienbare schade. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn essentiële plichten die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst en waarvan de schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en verplichtingen die naar de aard van het contract met de verkoper zien op het doel van de overeenkomst, en waarvan de vervulling sowieso de goede uitvoering van het contract borgt en waarop de klant kan altijd vertrouwen.
(iii) Bij de schending van niet-wezenlijke contractuele verplichtingen, is aansprakelijkheid  uitgesloten voor lichte nalatigheden.
(iv) De datacommunicatie  via het internet kan naar de huidige stand der techniek niet foutloos en/of volcontinu worden gewaarborgd. De leverancier is derhalve niet aansprakelijk voor noch de duurzame en ononderbroken beschikbaarheid van de website,  noch de daarop aangeboden dienstverlening.

10 Toepasselijk recht, plaats van levering, bevoegde rechter

(1) Duits recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-inkoop recht. Voor consumenten, geldt de keuze van deze wet geldt alleen als daardoor de bescherming van dwingende bepalingen van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt onttrokken (gunstigheidsbeginsel).
(2) De forumkeuze en de bevoegde rechter voor alle diensten van de leverancier met bestaande zakelijke relaties is de zetel van de aanbieder, voor zover de klant geen consument is, maar een handelaar, rechtspersoon naar publiek recht of een openbaar lichaam is. Hetzelfde geldt indien de klant geen bevoegd rechter  in Duitsland of de EU heeft of de woonplaats of gewone verblijfplaats bij het indienen van de klacht niet bekend is. De bevoegdheid om een beroep te doen op de rechtbank in een ander rechtsgebied blijft hierdoor onaangetast.